'

Algemene voorwaarden 

Artikel 1 Definities 

 1. Hanneke honden voedingscoach is een eenmanszaak die zich ten doel stelt het aanbieden van (online) voedingsadvies voor honden en het leveren van maatwerk voedingsadvies voor honden.  
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Algemene voorwaarden’ verstaan: de onderhavige Algemene voorwaarden. 
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Klant' verstaan: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Consument) of de natuurlijke persoon of rechtspersoon die handelt in de uitoefening van zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit (hierna: Zakelijke Klant) en gebruikmaakt van de Diensten van Hanneke honden voedingscoach 
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder ‘Partijen’, en ieder afzonderlijk als ‘Partij’, verstaan Hanneke honden voedingscoach en/of Klant. 
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Overeenkomst' verstaan: de tussen Hanneke honden voedingscoach en Klant gesloten Overeenkomst, al dan niet gesloten in het kader van een georganiseerd systeem voor verkoop of dienstverlening op afstand waarbij tot het moment van sluiten van de Overeenkomst uitsluitend gebruik wordt gemaakt van een of meer middelen voor communicatie op afstand, waarbij  Hanneke honden voedingscoach zich jegens Klant verbindt Diensten te verrichten en Klant zich verbindt hiervoor een prijs te betalen. De Overeenkomst komt tot stand door een aanbod van en de aanvaarding daarvan door Klant, hetgeen nader wordt gespecificeerd in artikel 4.3 van deze Algemene voorwaarden.   
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Diensten' verstaan: alle door  Hanneke honden voeding coach en/of door haar ingeschakelde derden aan Klant geleverde Diensten, onder andere inhoudende het verlenen van maatwerk voedingsadvies voor hondeneigenaren,  alsmede alle andere door Hanneke honden voedingscoach ten behoeve van Klant verrichte werkzaamheden, van welke aard ook, verricht in het kader van een opdracht, waaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van Klant worden verricht.  
 1. In deze Algemene voorwaarden wordt onder 'Website' verstaan: de Website van Hanneke honden voedingscoach te raadplegen via www.hanneke.info 
 1.  

Artikel 2 Identiteit van Hanneke honden voedingscoach 

 1. Hanneke honden voedingscoach is bij de KvK geregistreerd onder nummer [ ] en draagt btw-identificatienummer [ ] Hanneke honden voedingscoach is gevestigd aan  de schacht 22 te Beuningen 
 1. Hanneke honden voedingscoach is per e-mail te bereiken via info@hanneke.info of middels de Website www.hanneke.info en telefonisch op 0648696472 
   
   

Artikel 3 Toepasselijkheid van de Algemene voorwaarden  

 1. De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van  Hanneke honden voedingscoach en op alle huidige en toekomstige Overeenkomsten, leveringen, commerciële relaties en overige rechtsverhoudingen tussen Partijen. De Algemene voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
 1. Afwijkingen van de Algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien uitdrukkelijk en schriftelijk met Hanneke honden voedingscoach overeengekomen.  
 1. Toepasselijkheid van inkoop- of andere voorwaarden van Klant worden uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen.  
 1. De Algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende of gewijzigde opdrachten van Klant.  
 1. Indien blijkt dat een bepaling of meerdere bepalingen in deze Algemene voorwaarden nietig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden alsmede de gehele Overeenkomst niet aangetast. Partijen zullen zich in een dergelijk geval inspannen de nietige bepaling te vervangen voor een nieuwe, geldige bepaling die zo dicht mogelijk de ongeldige bepaling benadert binnen de strekking van de oorspronkelijke Algemene voorwaarden. 

 

Artikel 4 Aanbod en totstandkoming Overeenkomst  

 1. Alle aanbiedingen op de Website zijn geheel vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.  
 1. Klant kan contact opnemen met Hanneke honden voedingscoach via de Website, e-mail of telefoon voor een van de aangeboden Diensten. 
 1. Als Hanneke honden voedingscoach  een bevestiging naar Klant stuurt, geeft die bevestiging richting aan de inhoud en uitleg van de Overeenkomst, onder voorbehoud van kennelijke verschrijvingen.  Hanneke honden voedingscoach kan niet aan zijn aanbod worden gehouden indien Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat het aanbod, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.  
 1. Indien Klant aantekeningen maakt of reacties geeft op de offerte van  Hanneke honden voedingscoach dan maken zij geen deel uit van de Overeenkomst, tenzij Hanneke honden voedingscoach deze schriftelijk bevestigt. 
 1. Een opdracht door Klant waaraan geen schriftelijke offerte vooraf is gegaan, behoeft schriftelijke aanvaarding door Hanneke honden voedingscoach . 
   
   

Artikel 5 Uitvoering van de Overeenkomst  

 1. Hanneke honden voedingscoach zal zich inspannen de Diensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap, alsmede zoveel mogelijk overeenkomstig de schriftelijk vastgelegde afspraken, uit te voeren.   
 1. Hanneke honden voedingscoach heeft bij de levering van de Diensten slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Een inspanningsverplichting is een contractuele verplichting om de nodige inspanningen te leveren of om bepaalde middelen aan te wenden om het bedongen resultaat te bereiken, hetgeen betekent dat Hanneke honden voedingscoach niet kan garanderen dat de uitkomsten, resultaten of de verwachtingen die Klant bij de levering van Diensten voor ogen heeft ook daadwerkelijk worden behaald. 
 1. Hanneke honden voedingscoach heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 
 1. Bij het inschakelen van derden zal Hanneke honden voedingscoach de nodige zorgvuldigheid in acht nemen.  
 1. De Overeenkomst kan alleen door Hanneke honden voedingscoach worden uitgevoerd indien Klant volledige en correcte (contact)gegevens verstrekt aan [BEDRIJFSNAAM] bij het sluiten van de Overeenkomst. Klant draagt er derhalve zorg voor dat alle gegevens, waarvan Hanneke honden voedingscoach aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan Klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Hanneke honden voedingscoach worden verstrekt. 
 1. Klant draagt er zorg voor dat  Hanneke honden voedingscoach zijn Diensten tijdig en deugdelijk kan verrichten. Indien Klant zijn afspraken hieromtrent niet nakomt, is hij gehouden de hieruit voortvloeiende schade te vergoeden. 
 1. Indien voor de uitvoering van Diensten een termijn is overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient Klant Hanneke honden voedingscoach hiervan schriftelijk in gebreke te stellen.  
   
   
   

Artikel 6 Wijziging van de Overeenkomst  

 1. Indien tijdens de uitvoering van de Overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, zullen Hanneke honden voedingscoach en Klant tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de Overeenkomst overgaan.  
 1. Indien de Overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, is er sprake van een aanvullende opdracht. Over deze aanvullende opdracht zal vooraf een aparte afspraak over de honorering worden gemaakt. Zonder aanvullende offerte gelden de oorspronkelijke voorwaarden, waarbij de extra Diensten tegen het afgesproken tarief betaald worden.  
 1. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde Overeen Hanneke honden voedingscoach komst levert geen wanprestatie van op en is voor Klant geen grond om de Overeenkomst op te zeggen of te ontbinden.  
 1. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten Overeenkomst tussen en Klant zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen door middel van een aanvullende of g Hanneke honden voedingscoach gewijzigde Overeenkomst zijn aanvaard door beide Partijen. Deze wijziging geschiedt schriftelijk. 

 

Artikel 7 Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de Overeenkomst  

 1. Hanneke honden voedingscoach is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden, indien Klant de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, dan wel dat  goede grond heeft te vrezen d Hanneke honden voedingscoach at Klant in die verplichtingen zal tekortschieten, mits  Klant door middel Hanneke honden voedingscoach van een schriftelijke aanmaning in gebreke heeft gesteld, waarbij Klant een redelijke termijn voor de nakoming van de verplichtingen wordt gesteld, en nakoming binnen deze termijn uitblijft.  
 1. Voorts is Hanneke honden voedingscoach bevoegd de Overeenkomst te ontbinden, onder dezelfde voorwaarden als bedoeld in lid 1 van dit Artikel, indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet kan worden gevergd. 
 1. Indien Klant zijn uit de Overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt, deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt en Klant in verzuim is, dan is Hanneke honden voedingscoach gerechtigd de Overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden door middel van een schriftelijke verklaring jegens Klant, waarbij Klant, uit hoofde van wanprestatie, tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.  

 

Artikel 8 Herroepingsrecht  

 1. Dit artikel is enkel van toepassing op Overeenkomsten die worden gesloten met Consumenten. De zakelijke Klant komt derhalve geen herroepingsrecht toe. 
 1. Klant heeft het recht om een op afstand gesloten Overeenkomst binnen 14 (veertien) dagen kosteloos en zonder opgave van reden te annuleren (Herroepingsrecht).  
 1. Bij de Overeenkomst met betrekking tot het leveren van Diensten begint de termijn van het Herroepingsrecht te lopen op de dag waarop de Overeenkomst wordt gesloten.  
 1. Voor Klant geldt dat de Overeenkomst niet meer kan worden geannuleerd ingeval Hanneke honden voedingscoach de Diensten volledig levert binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Bij het afsluiten van de Overeenkomst verleent Klant hiervoor toestemming aan  Hanneke honden voedingscoach en verklaart hij afstand te doen van het Herroepingsrecht.  
 1. Voorts geldt dat Klant het Herroepingsrecht behoudt indien de levering van de Diensten, op verzoek van Klant, gedeeltelijk geschiedt binnen de 14 (veertien) dagen bedenktijd. Wel is Klant gehouden te betalen voor de reeds geleverde Diensten. Tenzij op het moment aangaan van de overeenkomst een afwijkend termijn/bedenktijd is opgenomen. 
 1. Voor het voedingsadvies geldt dat dit maatwerk dienstverlening is die eenmalig wordt gegeven. Hierdoor vervalt het herroepingsrecht van de Klant op het moment dat de vragenlijst is ingevuld. Klant verklaart hiermee bekend te zijn en gaat ermee akkoord dat na het invullen van de vragenlijst voor het advies het herroepingsrecht direct vervalt.  

 

Artikel 9 Annulering 

 1. Annulering van de Overeenkomst na het plaatsen van een bestelling is niet mogelijk.  

 

Artikel 10 Kosten, honorering en betaling  

 1. Alle genoemde bedragen in de offerte zijn in euro's en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. 
 1. Hanneke honden voedingscoach heeft het recht om kennelijk foutieve verschrijvingen in de prijsopgave te herstellen.  
 1. Betaling geschiedt via vooraf overmaken op rekening van Hanneke honden voedingscoach  Klant heeft de plicht om onjuistheden in de vermelde of verstrekte betaalgegevens onverwijld aan Hanneke honden voedingscoach mede te delen.  
 1. Indien Klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is Klant van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor verdere ingebrekestelling is vereist. Klant is alsdan de wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.  
 1. Indien Hanneke honden voedingscoach besluit een vordering wegens niet-betaling van één of meer niet-betaalde facturen langs gerechtelijke weg te incasseren, is Klant, naast de verschuldigde hoofdsom en de in artikel 10.6 genoemde rente, tevens gehouden alle in redelijkheid gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten te vergoeden. De vergoeding van gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten wordt vastgesteld conform het alsdan geldende Besluit dat ziet op vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten.  

 

Artikel 11 Aansprakelijkheid  

 1. Klant is verantwoordelijk voor het aandragen van correcte en representatieve gegevens en informatie die nodig zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst. Hanneke honden voedingscoach is niet aansprakelijk voor schade, onder anderen op basis van een verkeerde bestelling, indien Klant onjuiste, niet-representatieve of irrelevante gegevens heeft verstrekt.  
 1. De tussen Partijen afgesproken levertermijn kan slechts bij benadering worden opgegeven. Ofschoon steeds getracht zal worden de levertermijn na te komen, is Hanneke honden voedingscoach nimmer aansprakelijk voor de gevolgen van overschrijding van de aldaar genoemde termijn. Overschrijding van de termijn geeft Klant geen recht de Overeenkomst te annuleren, noch is Hanneke honden voedingscoach enige vergoeding verschuldigd jegens Klant. 
 1. Hanneke honden voedingscoach is niet aansprakelijk voor fouten of nalatigheden van door haar ingeschakelde derden. Door gebruik te maken van de Diensten van Hanneke honden voedingscoach, verleent Klant de bevoegdheid aan Hanneke honden voedingscoach om, als een door Hanneke honden voedingscoach ingeschakelde derde zijn aansprakelijkheid wil beperken, die aansprakelijkheidsbeperking mede namens Klant te aanvaarden. 
 1. Ten aanzien van de verleende Diensten van Hanneke honden voedingscoach geldt een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting. Hanneke honden voedingscoach kan derhalve niet aansprakelijk worden gesteld omtrent ontevredenheid van Klant over de geleverde Diensten. 
 1. Hanneke honden voedingscoach geeft haar adviezen tevens naar beste inzicht en vermogen, maar kan niet 100% garanderen dat deze adviezen de beoogde invloed hebben (op het lichaam van) de hond of kat, omdat hierop ook externe factoren van invloed zijn. Hanneke honden voedingscoach is dan ook niet aansprakelijk voor enige gevolgen op de huisdieren na een gegeven advies. 
 1. Hanneke honden voedingscoach is niet aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder maar niet uitsluitend begrepen gevolgschade. 
 1. Hanneke honden voedingscoach is niet aansprakelijk voor eventuele verschrijvingen op de Website.  
 1. Hanneke honden voedingscoach is niet aansprakelijk voor het niet of niet tijdig voldoen aan de verplichtingen, voortvloeiend uit de Overeenkomst, in geval dit veroorzaakt wordt door overmacht als bedoeld in artikel 12.  
 1. Klant vrijwaart Hanneke honden voedingscoach voor aanspraken van derden, van welke aard ook, die verband houden met de Diensten.  
 1. Indien Hanneke honden voedingscoach aansprakelijk wordt gehouden, zal zij uitsluitend aansprakelijk zijn voor directe schade die daadwerkelijk door Klant is opgelopen, betaald of geleden is vanwege een aantoonbaar tekortschieten van de verplichtingen van Hanneke honden voedingscoach met betrekking tot haar Diensten.  
 1. De aansprakelijkheid van Hanneke honden voedingscoach is beperkt tot het door de verzekeraar gedekte en uitgekeerde bedrag. Indien de verzekeraar niet tot uitkering overgaat, dan wel indien Hanneke honden voedingscoach niet is verzekerd, is de aansprakelijkheid beperkt tot het door Klant betaalde bedrag.  
 1. De beperking van de aansprakelijkheid zoals beschreven in dit Artikel geldt niet indien sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid aan de zijde van Hanneke honden voedingscoach.  
 1. Deze bepaling sluit geen aansprakelijkheid uit voor zover aansprakelijkheid bij wet niet mag worden beperkt of uitgesloten.  
   
   

 

Artikel 12 Overmacht 

 1. Onder overmacht wordt verstaan, alle van buiten komende oorzaken, buiten wil of toedoen van Hanneke honden voedingscoach, waardoor tijdige, volledige of juiste nakoming van de Overeenkomst niet meer mogelijk is.  
 1. Onder overmacht zoals in het vorige lid van dit Artikel bedoeld, wordt mede verstaan, maar is niet beperkt tot: niet-nakoming van een derde, ziekte van personeel van Hanneke honden voedingscoach zelf of een derde, abnormale weersomstandigheden, storingen in water- en energieleveringen, stakingen, ernstige storingen in de systemen van Hanneke honden voedingscoach brand, overstromingen, natuurrampen, pandemieën, rellen, oorlog of anderszins binnenlandse onrusten.  
 1. In geval van overmacht wordt nakoming van de Overeenkomst opgeschort zolang de overmacht aanhoudt.  
 1. Indien sprake is van overmacht met als gevolg dat één der Partijen tekortschiet in de nakoming van haar verbintenissen uit de Overeenkomst, is de andere Partij gerechtigd de Overeenkomst zonder tussenkomst van de rechter te ontbinden. In een dergelijk geval zal  Hanneke honden voedingscoach overgaan tot terugbetaling van eventueel betaalde bedragen, met daarop in mindering gebracht alle kosten die Hanneke honden voedingscoach heeft gemaakt met betrekking tot de Overeenkomst.  
   
   

Artikel 13 Garantie  

 1. Hanneke honden voedingscoach biedt geen specifieke garantie voor de door haar geleverde Diensten, maar zal zich altijd zo goed mogelijk inspannen om problemen en/of vragen van Klanten op te lossen. 
   
   

Artikel 14 Vertrouwelijkheid van gegevens  

 1. Elk der Partijen garandeert dat alle van de andere Partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De Partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der Partijen als zodanig zijn aangeduid. Hanneke honden voedingscoach kan hieraan niet worden gehouden indien de verstrekking van gegevens aan een derde noodzakelijk is ingevolge een rechterlijke uitspraak, een wettelijk voorschrift of voor correcte uitvoering van de overeenkomst.  
   
   

Artikel 15 Intellectuele eigendom 

 1. Hanneke honden voedingscoach behoudt zich de rechten en bevoegdheden toe die haar toekomen op grond van de Auteurswet.  
 1. Klant garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Hanneke honden voedingscoach van gegevens. Klant zal Hanneke honden voedingscoach vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.  

 

Artikel 16 Klachtenregeling 

 1. Indien Klant een klacht heeft, dient Klant dit schriftelijk te zenden aan [info@hanneke.info.  De klacht wordt, indien redelijkerwijs mogelijk, 5 (vijf) werkdagen na ontvangst van de klacht door   Hanneke honden voedingscoach in behandeling genomen, waarna Klant zo snel mogelijk een inhoudelijke reactie ontvangt. 
 1. Klant heeft ook de mogelijkheid om een klacht voor te leggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform, te vinden op de website http://ec.europa.eu/consumers/odr/. 

 

Artikel 17 Wijzigingsbeding 

 1.  Hanneke honden voedingscoach houdt zich het recht voor deze Algemene voorwaarden te allen tijde te wijzigen dan wel aan te vullen. Hanneke honden voedingscoach zal Klant hiervan tijdig op de hoogte brengen.  
 1. De gewijzigde Algemene voorwaarden zijn één maand na bekendmaking aan Klant van toepassing op de Overeenkomst. 
 1. De Consument heeft de mogelijkheid om de Overeenkomst te ontbinden tot uiterlijk op de dag van inwerkingtreding van de gewijzigde Algemene voorwaarden indien de wijzigingen tot gevolg hebben dat Hanneke honden voedingscoach Diensten kan leveren die wezenlijk anders zijn dan Partijen bij het sluiten van de Overeenkomst met elkaar zijn overeengekomen.  

 

Artikel 18 Toepasselijk recht en bevoegde rechter  

 1. Op de rechtsverhouding(en) tussen Hanneke honden voedingscoach en haar Klant is Nederlands recht van toepassing.  
 1. Alle geschillen die tussen Hanneke honden voedingscoach en Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank in het arrondissement waar Klant zijn of haar woonplaats heeft. 

Alle geschillen die tussen Hanneke honden voedingscoach en de Zakelijke Klant mochten ontstaan, worden voorgelegd aan de rechtbank Gelderland, zittingsplaats Arnhem 

'